Monthly Archives

ตุลาคม 2017

อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.๙ มาประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน

อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.๙ มาประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน เขาใหญ่ นับเป็นมิ่งขวัญกับชาวโคราช สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…