สมเด็จพระเทพรัตนฯ เสด็จฯ เยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ๓๐ ก.ย. – ๘ ต.ค. ๒๕๖๐

419

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 ในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรการดำเนินงานของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาชั้นนำ รวมถึงสถาบันอาชีวะ และศูนย์ต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จและมีความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ของสหพันธรัฐรัสเซีย     นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกรุงมอสโก และนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก อาทิ พระราชวังเครมลิน สถาบันสวนพฤกษศาสตร์โกมารอฟ พระราชวังฮอฟ มหาวิหารเซนต์ ไอแซค และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ รวมทั้งจะทอดพระเนตรการแสดงโขน เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-รัสเซีย ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงละครมารินสกี้
อนึ่ง จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางวาเลนตินา อิวานอฟนา มัตเวียนโก ประธานสภาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายพระกระยาหารกลางวันด้วย
การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 974 เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2560 เวลา 10.10 น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 975 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 เวลา 07.30 น.
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง

 

สำนักข่าวสวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...