อ่าวคุ้งกระเบน ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

583

ป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน มีสังคมของพรรณไม้กระจายตามลักษณะภูมิประเทศจากริมอ่าวจนถึงรอยต่อของพื้นที่ป่าบก

โดยแยกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ พื้นที่ริมอ่าวด้านทิศใต้ ลักษณะเป็นดินทรายและเปลือกหอยปะปนอยู่มาก มีไม้แสมขาว แสมทะเล ลำพูทะเล เป็นไม้เด่น ส่วนด้านทิศเหนือมีลักษณะเป็นดินเลนค่อนข้างลึก มีไม้โกงกางใบเล็กอันเป็นพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ของป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน ขึ้นครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมด พื้นที่สันทรายริมชายฝั่ง มีพรรณไม้ที่สามารถขึ้นอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างสูง มีน้ำทะเลท่วมถึงไม่บ่อยนัก ได้แก่ ตาตุ่มทะเล โปรงแดง ฯลฯ พื้นที่ดอน พบพรรณไม้ เช่น ฝาดดอกแดง ฝาดดอกขาว ขึ้นอยู่หนาแน่น พรรณไม้พื้นล่างมีปรงทะเลและเหงือกปลาหมอ พื้นที่รอยต่อป่าบก เป็นพื้นที่สูง น้ำทะเลท่วมน้อยครั้ง พรรณไม้มีลักษณะคล้ายป่าพรุ ได้แก่ เตยทะเล เม็ดแดง และรักทะเล ฯลฯ ส่วนไม้พื้นล่างพบปรงชนิดต่างๆ เหงือกปลาหมอ ฯลฯ

จากการสำรวจพบพรรณไม้ป่าชายเลนที่สำคัญๆ ในอ่าวคุ้งกระเบนจำนวน 25 ชนิด นก 24 ชนิด ปลา 25 ชนิด กุ้ง 4 ชนิด ปู 9 ชนิด และหอย 11 ชนิด ในอดีต บริเวณอ่าวบ้านหัวแหลมยังเคยเป็นแหล่งอาศัยของพะยูน แต่เมื่อชายฝั่งทะเลถูกบุกรุกทำลาย หญ้าทะเลจึงเริ่มหมดไปจากพื้นที่ เหลือเพียงรายงานการพบพะยูนครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2533

 

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...