โปรดเกล้าฯ ถอดยศ “ร้อยโทหญิง รัตติยา” ประพฤติผิดวินัยทหาร (รายละเอียด)

573

ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ ถอดยศ “ร้อยโทหญิง รัตติยา” ประพฤติผิดวินัยทหาร (รายละเอียด)

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ร้อยโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์ นายทหารสัญญาบัตร ตําแหน่ง รักษาราชการ ประจําฝ่ายกิจการวัง กองบังคับการโรงเรียน ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากยศร้อยโทหญิง คงเป็น สิบเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

เนื่องจากประพฤติผิดวินัยทหาร กล่าวคือ มีความหย่อนยาน ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ แต่งกายเครื่องแบบพระราชฐานไม่เรียบร้อย ไม่สวมหมวก ไม่มีอาวุธ ประจํากาย เมื่อเสด็จ ฯ ผ่าน ไม่ถวายความเคารพตามแบบธรรมเนียมทหาร หรือตามมารยาท ราชสํานัก หลบหนี หลีกเลี่ยง หลังจากกระทําความผิด ขาดวิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่ ถวายงาน และไม่ได้มาตรฐานนายทหารสัญญาบัตร หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เรื่องประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพลมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล  ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ โดยรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีต่อทางราชการ จํานวน ๕ ราย ดังนี้
๑. ว่าที่พันตรี ขวัญชัย แสงนาค เป็น พันตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๒. ว่าที่พันตรีหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐
๓. ว่าที่ร้อยเอกหญิง นิภาพรรณ จันทะเกตุ เป็น ร้อยเอกหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๔. ว่าที่ร้อยโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์ เป็น ร้อยโทหญิง ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
๕. ว่าที่ร้อยตรี วริศ บรรณาลัย เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...