กสทช.สั่งห้ามโดรนบินก่อนจดทะเบียนฝ่าฝืนคุก 5 ปี

466

กสทช. สั่ง ‘โดรน’ ไม่ลงทะเบียนห้ามบิน ฝ่าฝืนจำคุกไม่เกิน 5 ปี

มติ กสทช.ห้ามโดรนใช้งานจนกว่าจะมาลงทะเบียน ฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเปิดให้ลงทะเบียนที่สำนักงาน กสทช.สถานีตำรวจ หรือสำนักงานการบินพลเรือนฯตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(เลขาธิการ กสทช.)เปิดเผยว่าวันนี้(11 ต.ค. 2560)มติที่ประชุม กสทช.วาระพิเศษ ได้มีการพิจารณาเรื่องการใช้งานโดรน เนื่องจากขณะนี้มีการใช้งานเป็นจำนวนมากแต่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเพียง 350 ลำ ดังนั้น เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือป้องกันราชอาณาจักร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่ประชุม กสทช.จึงมีคำสั่ง ดังนี้

1.ห้ามการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)ยกเว้น มีการขึ้นทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว หรือมีการขึ้นทะเบียนตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)พ.ศ.2558 หรือเป็นเครื่องบินเล็กซึ่งใช้เป็นเครื่องเล่นตามกฎกระทรวงคมนาคมซึ่งไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. 2548.

2.การขึ้นทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)ให้ดำเนินการ ดังนี้

2.1 เอกสารและข้อมูลการลงทะเบียน- กรณีบุคคลซึ่งครอบครองการใช้งาน ให้แจ้ง ชื่อ-สกุลผู้ครอบครอง หมายเลขเครื่องหรือSerial Numberยี่ห้อเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)และอื่นๆตามแบบฟอร์มของสำนักงาน กสทช.ภาพถ่ายของ Droneที่ลงทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ครอบครอง- กรณีบุคคลซึ่งครอบครองเพื่อจำหน่าย(ร้านค้า)ให้แจ้งบัญชีแสดงรายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)ตามแบบฟอร์มของสำนักงาน กสทช.ภาพถ่ายของ Drone ที่ลงทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้ครอบครอง

2.2 สถานที่ลงทะเบียน ได้แก่ สำนักงาน กสทช.ถนนพหลโยธิน 8(ซอยสายลม) พญาไทกรุงเทพฯ สำนักงาน กสทช.ภาค และสำนักงาน กสทช.เขตทั่วประเทศสถานีตำรวจทั่วประเทศหรือที่สำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย

3.ในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)ให้ถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)พ.ศ.2558 ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)ระหว่างพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

4.ให้ผู้ครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก(Drone)ดำเนินการขึ้นทะเบียนภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันนี้(11 ต.ค. 2560).5.ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มูลค่าตลาดโดรนเกือบพันล้านบาท ปัจจุบัน ในตลาดโดรนจะมีแบรนด์หลักๆ ที่ทำตลาดอยู่ประมาณ 3 แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น DJI, Parrot, Xiroที่แต่ละแบรนด์ก็มีจะหลากหลายรุ่นให้เลือกตั้งแต่ระดับไม่กี่พันบาทไปจนถึงหลักแสนบาท ที่รวมโดรนเพื่อใช้ในการเกษตร ที่ภาครัฐกำลังผลักดันให้เกิดการใช้งานโดยในปีที่ผ่านมามีการคาดการณ์ว่ามูลค่ารวมของตลาดโดรนในปีนี้จะอยู่ที่ราว 800-1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ราว 600 ล้านบาท ขณะที่ในมุมของการใช้งานกว่า 40% จะใช้งานในกลุ่มช่างภาพ และเป็นงานอดิเรก 30% ใช้ในกลุ่มผู้ใช้งานมืออาชีพอย่างการถ่าย

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...