องคมนตรีลงเยี่ยมชาวยะลาปฏิบัติภารกิจสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

484

องคมนตรีลงเยี่ยมชาวยะลาปฏิบัติภารกิจสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ปฏิบัติภารกิจสนองพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา

วันนี้ (11 ต.ค.) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เดินทางไปยังจังหวัดยะลา เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเยี่ยมประชาชน ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนมอบหมายให้นำถุงพระราชทานมอบให้กับประชาชนที่ประสบความทุกข์ยาก ด้วยทรงติดตามสถานการณ์และสภาพความเป็นอยู่ของพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาเสมอมา ทรงมีความห่วงใยในทุกข์สุขของราษฎร และมีพระราชประสงค์บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อน และพระราชทานพระราชดำรัส ถึงความห่วงใยและส่งกำลังใจมายังประชาชนทุกคน

ในการนี้ นายพลากร สุวรรณรัฐ. องคมนตรี ได้นำถุงพระราชทานมอบให้กับประชาชนจำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย วัดคูหาภิมุข ต.หน้าถ้ำ อ.เมืองยะลา เป็นวัดที่มีสำคัญของเมืองยะลา มีพิพิธภัณฑ์ศรีวิชัย เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุโบราณที่ได้มาจาก วัดถ้ำ ภูเขากำปั่น พระพิมพ์ดินดิบ สถูปเม็ดพระศก อิฐฐานพระพุทธรูป นับเป็นสถานที่สำคัญของราษฎรในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในหมู่บ้าน ภายในวัดคูหาภิมุขมีถ้ำใหญ่ ประดิษฐาน พระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ โอกาสนี้ องคมนตรี ได้สักการะพระพุทธไสยาสน์ พร้อมกับพบปะพูดคุยสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน พร้อมกับมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชน จำนวน 200 ถุง

จากนั้น นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้เดินทางไปยังวัดนิโรธสังฆาราม หรือวัดหัวควน ต.สะเตง อ.เมืองยะลา เมื่อปี 2550 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมวัดแห่งนี้ เมื่อครั้งที่ราษฎรไทยพุทธได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอบันนังสตา บ้านเรือนถูกเผาและมีราษฎรจำนวนหนึ่งเสียชีวิต ทำให้ราษฎรจำนวนประมาณ 800 คน ได้อพยพมาอาศัยอยู่ที่วัดนิโรธสังฆารามเป็นเวลา 7-8 เดือน

และต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรดังกล่าวให้กลับไปตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านสันติ 2 ต.แม่หวาด อ.ธารโต โดยมีการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่พร้อมสร้างที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมกับพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติ 2 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เมื่อครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเดิม โดยพระราชทานวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ความปลอดภัย ความมั่นคงในชีวิต ครอบครัวอบอุ่น คุณภาพชีวิตที่สดใสและสมบูรณ์ ทำมาหากิน มีที่ทำกินที่ดี มีกิจกรรมเสริมอาชีพที่เหมาะสม รวมถึงได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย และการศึกษาของเยาวชน และลูกหลานที่เหมาะสม

ปัจจุบันชุมชนไทยพุทธวัดนิโรธสังฆราม (วัดหัวควน) ได้รวมตัวกันตั้งชมรมตาสัปปะรด เพื่อจัดเวรยามให้เข้ามาช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน ทำให้เหตุความไม่สงบไม่เกิดขึ้นในพื้นที่แต่อย่างใด ในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชดำรัสทรงห่วงใย และให้กำลังใจประชาชนพร้อมกับมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่พระสงฆ์และตัวแทนชุมชน จำนวน 150 ถุง

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...