พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร. ๙ อย่างสมพระเกียรติท่ามกลางความเศร้าโศกของคนไทย

1,145

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรเสด็จฯมาถึงยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร ทรงทอดผ้าไตร ก่อนอัญเชิญพระบรมโกศ พระราชาคณะ ๓๐ รูป สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลื้องพระโกศทองใหญ่เชิญพระลองลงจากพระแท่นสุวรรณเบญจดลไปประดิษฐานที่พระยานมาศสามลำคาน ที่ประตูกำแพงแก้ว พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯตามไปส่งที่ลานพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมุขเหนือ เจ้าพนักงานคานหามจำนวน ๕๐ คนอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาศสามลำคานออกจากพระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาภิรมย์

เจ้าพนักงานถวายนพปฏลมหาเฉวตฉัตรคันดาลกางกั้น แล้วเคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศใช้เส้นทางถนนนมหาราชแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนท้ายวังไปถนนมหาไชยไปยังพระมหาพิชัยราชรถหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระบรมวงศานุวงศ์และคณะรัฐมนตรีตามเสด็จในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วย

​ขบวนพระบรมราชอิสริยยศถึงยังพระมหาพิชัยราชรถหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯยังพลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงทอดผ้าไตร ๒๐ ไตร ที่ท้ายเกรินบันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ พระสงฆ์สดับปกรณ์ครั้งละ ๕ รูปซึ่งเป็นพระจากวัดพระเชตุพลทั้งหมด

จากนั้น เจ้าพนักงานอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานในบุษบกบนพระมหาพิชัยราชรถ เมื่ออัญเชิญเสร็จขบวนอัญเชิญพระบรมโกศได้เคลื่อนจากถนนมหาไชยเข้าสู่ถนนราชดำเนินในไปยังพระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินตามพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและพระบรมวงศานุวงศ์ นายกรัฐมนตรีตามเสด็จ

หลังจากขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระบรมโกศเข้าสู่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯประทับที่พลับพลายกหน้าพระเมรุมาศ

จากนั้น เจ้าพนักงานอัญเชิญพระบรมโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันไดนาคแล้วอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนราชรถปืนใหญ่เพื่อตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศสำหรับเวียนพระเมรุมาศเสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯตามพระบรมโกศเวียนพระเมรุมาศ ๓ รอบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯประทับ ณ พระที่นั่งทรงธรรม

ราชรถปืนใหญ่เข้าเทียบที่เกรินบันไดนาคพระเมรุมาศ เจ้าพนักงานอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตกาธานบนพระเมรุมาศแล้วเจ้าพนักงานปิดพระวิสูตร ประกอบพระโกศจันทน์ เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานเปิดพระวิสูตร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จขึ้นพระเมรุมาศ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมศพแล้วเสด็จลงจากพระเมรุมาศ เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับฯ

ต่อมาเวลา ๑๖.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งทรงธรรม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมศพทรงธรรมที่พระเมรุมาศ สมเด็จพระสังฆราชถวายพระธรรมเทศนา พระราชาคณะ ๕๐ รูป สวดศราทธพรต เมื่อจบแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงถวายไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ และทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์ พระสงฆ์ที่สวดศราทธพรต สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก หลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จฯไปประทับที่พระที่นั่งทรงธรรม ผู้แทนจิตอาสาเชิญดอกไม้จันทน์ ๙ พาน

เวลา ๑๗.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จขึ้นพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพ เจ้าพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ และปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศ ๓ เหล่าทัพ ถวายความเคารพ เป่าแตรนอน และกองเกียรติยศยิงปืนเล็กยาว ๙ นัดพร้อมกับทหารปืนใหญ่ยิงปืนใหญ่ถวายพระเกียรติ ๒๑ นัด

ต่อมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จฯประทับพระที่นั่งทรงธรรม พระราชทานพระราชานุญาตให้ สมเด็จพระสังฆราช สมด็จพระราชาคณะ พระบรมวงศานุวงศ์ พระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ ผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ คณะรัฐมนตรีฯ ขึ้นถวายพระเพลิงพระบรมศพตามลำดับ

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมีพระราชปฎิสันถารกับพระประมุข ประมุข พระราชวงศ์ และผู้แทนรัฐบาลต่างประเทศ แล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ
หลังจากนั้นได้มีการแสดงโขนจากกรมศิลปากรหน้าพระที่นั่งทรงธรรม

เวลา ๒๒.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯประทับพระที่นั่งทรงธรรม เจ้าพนักงานปฎิบัติการถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จแล้ว ทรงทอดผ้าไตรที่พระจิตกาธาน พระสงฆ์ ๑๐ รูป สดับปกรณ์ เสร็จแล้วเสด็จฯกลับ

ในการนี้ได้มีการงดถ่ายทอดสดพระราชพิธิถวายพระเพลิงพระบรมศพ(จริง)เนื่องจากยังมีประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดยังวางดอกไม้จันทร์ไม่เสร็จสิ้นจึงมีพระราชดำรัสให้ขยายเวลาการวางดอกไม้จันทร์จนกว่าประชาชนคนสุดท้ายจะวางเสร็จ

 

ทีมข่าว

SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...