สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯเก็บพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ ๙

508

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรเสด็จฯถึงพระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ คณะรัฐมนตรีรอรับเสด็จ

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯมาถึงทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์ขึ้นไปยังพระเมรุมาศทรงจุดธูปเทียน เครื่องสักการะพระบรมอัฐิ จากนั้นทรงใช้น้ำพระสุคนธ์สรงพระบรมอัฐิ เจ้าพนักงานถวายผ้าคลุมพระบรมอัฐิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงทอดผ้าไตร ๙ ไตร ที่พระบรมอัฐิ สมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระราชาคณะสดับปกรณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำพระอัฐิจุ่มน้ำพระสุคนธ์แล้วนำใส่พระโกศพระบรมอัฐิ ๖ พระโกศแล้วนำพระสรีรางคารลงผอบ

จากนั้นเจ้าพนักงานอัญเชิญพระบรมอัฐิในหลวงรัชกาลที่ ๙ ลงจากพระเมรุมาศโดยมีทหารกองเกียรติยศบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนำประดิษฐานบนพระบุษบกพระที่นั่งทรงธรรม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จประทับ ณ พระที่นั่งทรงธรรมทรงจุดธูปเทียนถวายเครื่องสักการะพระบรมอัฐิ จากนั้นทรงถวายภัตหารสามหาบแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะ หลังรับพระราชทานฉันเสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จฯไปถวายเครื่องสังเค็ดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพแด่พระสงฆ์ ๓ หาบ และพระสงฆ์ ๓๐ รูป พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

พระสงฆ์อีก ๓๐ รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ สวดมาติกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ สดับปกรณ์พระบรมอัฐิถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

เจ้าพนักงานอัญเชิญพระบรมโกศพระอัฐิลงจากพระที่นั่งทรงธรรมตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร เข้าไปยังพระบรมมหาราชวัง เจ้าพนักงานอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยานใช้พลหาม ๕๖ นายและอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารประดิษฐานในบุษบก พระที่นั่งราเชนทรยานน้อยใช้พลหาม ๕๖ นาย จากนั้นเคลื่อนขบวนพระอิสริยยศพระบรมอัฐิและพระบรมสรีรางคารออกจากพระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเข้าถนนราชดำเนินในแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน จากนั้นเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษไชยศรี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จฯพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมขบวนเสด็จตามไปยังพระบรมมหาราชวัง

เมื่อเข้าในเขตพระบรมมหาราชวังแล้วอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารไปประดิษฐานไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์

ขบวนพระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิเข้าประตูพิมานไชยศรี พระที่นั่งราเชนทรยานได้เลี้ยวขวาสู่พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จ ขึ้นทรงรับที่พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เจ้าพนักงานอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ จากพระที่นั่งราเชนทรยานขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จฯ ตาม

เมื่อประดิษฐานพระโกศพระบรมอัฐิ เรียบร้อยแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราช สักการะพระบรมอัฐิ เสด็จพระราชดําเนินกลับ

ทีมข่าว
SAWASDEENEWS

0%
Comments
Loading...