สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรขอนแก่นที่ถูกน้ำท่วม

439

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรในจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ ที่เกินเกณฑ์การควบคุมทำให้เกิดจากน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่อยู่นอกคันกั่นน้ำ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขัง บ้านเรือนราษฎร พืชผลและพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในจังหวัดขอนแก่นเป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีเดินทางไปประชุมและตรวจเยี่ยมการแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำพอง เสร็จแล้วเดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 240 ครอบครัว ณ บ้านท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง หลังจากนั้นเดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านท่ามะเดื่อ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 150 ครอบครัว ณ บ้านนาเพียง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ทราบด้วย ต่างปลื้มมปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดขอนแก่น ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยใน 14 อำเภอ 85 ตำบล 782 หมู่บ้าน 18,689 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์ในบางอำเภอกลับสู่สภาวะปรกติแล้วแต่ยังมีบางพื้นที่ที่อยู่ในที่ลุ่มยังถูกน้ำท่วมขังอยู่

สวัสดีนิวส์

0%
Comments
Loading...