สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมีพระราชโองการแต่งตั้งกรรมการโครงการหลวงชุดใหม่

1,161

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
วันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชโองการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงมีพระราชโองการให้ประกาศว่า มูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชประสงค์ดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ ส่วนรวม จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการหลวงสืบไป และเพื่อให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่อง เป็นไปโดยเรียบร้อย อํานาจตามความใน ข้อ 9 ข้อ 10 และ ข้อ 11 ของข้อบังคับมูลนิธิโครงการหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

1. นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการ

2. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล รองประธานกรรมการ

3. พันโท สมชาย กาญจนมณี รองประธานกรรมการ

4. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ กรรมการ

5. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ กรรมการ

6. นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร กรรมการ

7. พันตํารวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม กรรมการ

8. พลอากาศเอก อํานาจ จีระมณีมัย กรรมการ

9. พลเอก จักรภพ ภูริเดช กรรมการ

10. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ กรรมการ

11. พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต กรรมการและเหรัญญิก

12. คุณจันทนี ธนรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

13. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและเลขาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

0%
Comments
Loading...