สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่

725

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ดังนี้

0%
Comments
Loading...