ประยุทธ์นำรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์

1,149

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่ จำนวน 18 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ความว่า

“ขอถือโอกาสนี้อำนวยพรให้ทุกท่านมีกำลังใจ กำลังกาย และกำลังปัญญา ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ปฏิญาณไว้ สรุปก็คือ ความมั่นคงของชาติ ความสุขและความปลอดภัยของประชาชน และชื่อเสียง ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศชาติเรา ซึ่งมีประวัติและวัฒนธรรมอันยาวนาน ตลอดจนมีสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 3 สถาบัน ได้คุ้มประเทศมาตลอด

การทำงาน แน่นอนต้องเจอปัญหา ข้อขัดข้อง ปัญหาต่างๆ และก็เกิดข้อบกพร่อง หรือข้อผิดพลาดตลอด อันนี้เป็นมาตามประวัติศาสตร์ แต่ถ้าเผื่อใช้ปัญญา พร้อมด้วยกำลังใจและความมุ่งมั่นที่ดี ก็จะรู้จักแก้ไขข้อขัดข้อง ข้อบกพร่อง และอุปสรรคต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ เพราะความสุขส่วนรวม ภาพรวม ตลอดจนความมั่นคงของประเทศชาติ ประชาชน ก็เป็นสิ่งสำคัญของประเทศไทย

มีวิธีการทำงานมากมายหลายอย่าง แต่ความมุ่งมั่น การตั้งปณิธานที่จะรับใช้ประชาชน ประเทศ และสถาบันอันสูงสุดดังกล่าวของชาติ มีความสำคัญ ประชาชนเขาอยากมีความสุข ประชาชนเขาอยากมีความมั่นใจ ปลอดภัย และเขาก็พร้อมที่จะเดินก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ควร คณะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ขับเคลื่อน ดูแล ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติ แผ่นดินของเรา

ขอให้คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ท่านรับสั่งไว้มากมาย ท่านทรงปฏิบัติมามากมาย ถ้าเผื่อศึกษาพระราชกรณียกิจ พระราชปณิธานของพระองค์ท่าน ก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นแนวทางที่ดีของประเทศชาติที่จะสืบสานต่อจากพระราชปณิธานของพระองค์ท่าน แน่ใจว่าประชาชนเขาก็ต้องการแบบนั้น ก็ขอให้โชคดีทุกคน”

0%
Comments
Loading...