โปรดเกล้า ถอดยศนายกองเอก ดิสธร วัชโรทัย

914

โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ถอดยศ ‘ดิสธร วัชโรทัย’ พ้นนายกองเอก กองอาสารักษาดินแดน

วันที่ 9 ธันวาคม 2560
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงมีพระราชโองการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายดิสธร วัชโรทัย ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน ตําแหน่ง ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง เนื่องจาก ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามคําสั่งสํานักพระราชวัง ที่ ๕๖๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น

บัดนี้ กระทรวงมหาดไทยขอพระราชทานถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายดิสธร วัชโรทัย ออกเสียจากยศ นายกองเอก เนื่องจากมีความประพฤติเข้าข่ายประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติยศ และเครื่องแบบผู้บังคับบัญชา และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตถอดยศกองอาสารักษาดินแดน นายดิสธร วัชโรทัย ออกเสียจากยศ นายกองเอก

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

0%
Comments
Loading...