เสด็จบำเพ็ญกุศลพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

1,078

วันศุกร์ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการที่มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ บำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิ

การนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงทรงเป็นประธานสงฆ์

เมื่อเสร็จการในพระอุโบสถแล้ว พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงสักการะพระอัฐิ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ณ เสาวภาประดิษฐาน และพระอัฐิ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ณ ฉัตรชยานุสสรณ

0%
Comments
Loading...