เสด็จวัดไม้เรียง ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือเจดีย์

962

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือเจดีย์ ซึ่งเจดีย์ดังกล่าวพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์สร้างขึ้นเมื่อปี 2550 โดยเป็นเจดีย์ทรงศรีวิชัย ขนาดกว้าง 14 ศอก ยาว 14 ศอก และสูง 42 ศอก ภายในบรรจุพระพุทธรูปเก่าแก่ นอกจากนี้ มีเครื่องใช้สำหรับพระสงฆ์ ถ้วยจานชามโบราณ อีกทั้ง ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จำลอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นประดิษฐานจำนวน 27 องค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและปกป้องพิทักษ์รักษาให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่เย็นเป็นสุข พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ งอกงามตามฤดูกาล

สำหรับวัดไม้เรียง ก่อตั้งขึ้นราวปี 2373 โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี 2471 ที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรือง เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน เป็นที่เผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ศึกษานักธรรม ธรรมศึกษาแก่เยาวชน สามเณร และภิกษุสงฆ์ ตลอดจนเป็นสถานที่อบรมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน

ทางวัดฯ ยังให้การส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชน จนได้รับรางวัลวัดส่งเสริมสุขภาพ ปัจจุบันมีพระครูปัญญาสิริสุนทร เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์จำนวน 7 รูปก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝ้ารับเสด็จ อย่างทั่วถึง

 

0%
Comments
Loading...