พระราชทาน ผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว

895

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก โยธิน ประยูรโภคราช ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่ม

กันหนาวพระราชทาน จำนวน 2,000 ผืน ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย และที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและทรงให้กำลังใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบภัยหนาวให้ได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดหนองคาย ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาว ใน 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู่บ้าน สำหรับอำเภอรัตนวาปี ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ใน 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 10,246 คน และอำเภอโพนพิสัยได้รับผลกระทบจากภัยหนาวใน 11 ตำบล 159 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 23,371 คน

0%
Comments
Loading...