นายกฯ ให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน

768

8 มกราคม 2561
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้การต้อนรับและให้โอวาท แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นจากทั่วประเทศ ที่พิจารณาการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัดกตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

วันเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติเข้าเยี่ยมคาวระนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เด็กและเยาวชนดีเด่นจากทั่วประเทศ ที่พิจารณาการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่มีความประพฤติดี

นายกขอให้ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ ให้เด็กและเยาวชนสามารถเรียนในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครอบครัว และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สามารถทำงานในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง พร้อมปลูกฝังมีทัศนคติที่ดีต่อสังคมมีความรู้คู่คุณธรรมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกมีภูมิคุ้มกันรองรับเทคโนโลยี และรู้เท่าทันสื่อนอกจากการเรียนในห้องเรียน

0%
Comments
Loading...