สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเปิด “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์”

1,022

10 มกราคม 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 9.50 น. โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ตลอดจนคณะผู้บริหาร ศธ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์”

สำนักงาน กศน.ได้ดำเนินก่อสร้างและตบแต่ง “ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจัดฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนใน จ.อุทัยธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน จัดอบรมฝึกอาชีพจำนวน 258 หลักสูตร และมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 4,016 คน พร้อมมอบหมายให้สำนักงาน กศน.อำเภอ 8 แห่ง

จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนภายหลังฝึกอบรม อาทิ ศูนย์เรียนรู้รวยด้วยปลาแรด อ.เมืองอุทัยธานี, ศูนย์เรียนรู้เรื่องกล้วย กล้วย ก็รวยได้ อ.ห้วยคต, ศูนย์เรียนรู้การปลูกข้าวหอมดงอินทรีย์เพื่อวิถีชาวอุทัย อ.ลานสัก เป็นต้น

0%
Comments
Loading...