สมเด็จพระเทพ เสด็จทอดพระเนตร ต้นเลียงผึ้ง อายุ 300 ปี

1,101

วันที่ 10 ม.ค.61

เวลา 13.50 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปบ้านสะนำ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ทอดพระเนตรต้นไม้ยักษ์ ซึ่งมีชื่อทางการว่า “ต้นเลียงผึ้ง” และชื่อท้องถิ่นคือ “ต้นเซียง” อายุประมาณ 300 ปี

สมเด็จพระเทพ เสด็จทอดพระเนตร ต้นเลียงผึ้ง อายุ 300 ปี

โดยเจริญเติบโตอยู่ในที่ดินของนางจีน ชาวป่า มี นายเฮียง ชาวป่า สามีและบุตรหลาน ช่วยดูแล เปิดให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนได้เข้าชมและศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์มรดกของบรรพบุรุษ

0%
Comments
Loading...