เจ้าหญิงของปวงชนชาวไทย

884

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดอุทัยธานี

ในการนี้ก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและซื้อสิ่งของที่ราษฎรนำมาขายในตลาด โดยไม่ถือพระองค์และเป็นกันเองกับราษฎร ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น

0%
Comments
Loading...