สมเด็จพระสังฆราช เสด็จสวนแสงธรรม

1,186

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสวนแสงธรรม เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ทรงเททองหล่อรูปพระวิปัสสนาจารย์ ๕ รูป ได้แก่ พระครูวินัยธรมั่น (ภูริทตฺโต), พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร, พระธรรมวิสุทธิมงคล (ญาณสมฺปนฺโน), พระอาจารย์เพียร วิริโย และพระอาจารย์ลี กุสลธโร เพื่อประดิษฐาน ณ สวนแสงธรรม

ประทานพระสัมโมทนียกถา ประทานจตุปัจจัยที่สาธุชนปวารณาถวายเพื่อบำรุงสวนแสงธรรม

0%
Comments
Loading...