โปรดเกล้าฯองคมนตรี นำถุงพระราชทานมอบให้ชาวบ้านซอยตากสิน 23

1,041

15 มกราคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โปรดเกล้าฯองคมนตรี นำถุงพระราชทานมอบให้ชาวบ้านซอยตากสิน 23

อัญเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนวัดสันติธรรมาราม ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 23 เขตธนบุรี ณ ศาลาการเปรียญวัดสันติธรรมาราม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้

0%
Comments
Loading...