สมเด็จพระเทพ พระราชทานสัมภาษณ์พิเศษ เหตุใด ถึงเลือก เป็นครู

895

“เพราะต้องการจะเป็นครู”

พระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงตอบคณาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ย้อนหลังไปในอดีตเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๑๔ กับคำถามที่ว่า “เพราะเหตุใด พระองค์ทรงเลือกศึกษาในคณะอักษรศาสตร์” คำตอบของพระองค์แสดงให้เห็นถึงสภาวะของความเป็นครูที่ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ ความแน่วแน่ที่จะทรงก้าวเข้าสู่อาชีพที่เปรียบเหมือน “เรือจ้าง”

พระองค์ก็ได้สัมผัสบรรยากาศความเป็นครูครั้งแรก สัมผัสอาชีพเรือจ้าง โดยได้ทรงเป็นอาจารย์พิเศษบรรยายวิชาอารยธรรม (เฉพาะบางหัวข้อ) แก่นิสิตชั้นปีที่ ๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นต่อมาปี ๒๕๒๓ ทรงรับเป็นองค์ปาฐกบรรยายพิเศษ วิชาประวัติศาสตร์ไทยให้แก่นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาบ้านเมืองในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”

0%
Comments
Loading...