สมเด็จพระเทพฯ เสด็จอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา

1,291

19 มกราคม พ.ศ. 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และเสด็จฯไปทรงเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำ นฤบดินทรจินดา บ้านแก่งยาว ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี สร้างความปลื้มปีติอย่างหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวปราจีนบุรีที่เดินทางมาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่น

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชมอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา จ.ปราจีนบุรี พสกนิกรปลื้มปีติเฝ้ารับเสด็จเนืองแน่น

ทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง จนทำให้โครงการห้วยโสมงสามารถเริ่มเปิดงานก่อสร้างโครงการได้ โดยในวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้เริ่มดำเนินการโครงการ โดยการดำเนินงานก่อสร้างได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดปราจีนบุรีทำให้การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำประสบผลสำเร็จตามแผนที่ได้วางไว้ ต่อมาเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โครงการห้วยโสมงฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่ออ่างเก็บน้ำว่า “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” มีความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

0%
Comments
Loading...