วัดไทยพุทธคยา จัดอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์

921

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

ที่มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคล ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ท่านเจ้าคุณพระเมธรเมธีวรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร พระครูนิโครธบุญญากร เจ้าอาวาสวัดนิโครธาราม นำพระสงฆ์ พระนวกโพธิ จำนวน ๖๑ รูป ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคล ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กราบสักการะ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ณ เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จัดโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เดินทางกราบนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

0%
Comments
Loading...