สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน

832

๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ พระพรหมมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ ธรรมยุต แม่กองธรรมสนามหลวง เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เฝ้าถวายสักการะและรับประทานพร เนื่องในโอกาสเจริญอายุ ๖๘ ปี

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช เสด็จลงพระอุโบสถ ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงอุปการะวัดราชบพิธ อดีตเจ้าอาวาส บูรพาจารย์ และบูรพการีของวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในวาระ ๑๔๘ ปีนับแต่วันก่อพระฤกษ์วัดราชบพิธ

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จออกตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ประทานพระอนุญาตให้อธิบดีกรมการศาสนา เชิญรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี ๒๕๖๐ ถวายแด่พระพรหมมุนี ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

0%
Comments
Loading...