โปรดเกล้าฯองค์มนตรี ติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

958

22 มกราคม 2561

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางมายังจังหวัดชุมพร เพื่อติดตาม เร่งรัด และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร และโครงการฝายน้ำตกหินเขียวพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าแซะ จังหวดชุมพร

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และสนองพระราชปณิธานที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้บังเกิดความยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดกับราษฎรอย่างทั่วถึงต่อไป

องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร “ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” โครงการชลประทานชุมพร ชลประทานที่ 14 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และพบปะราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ พร้อมกับตรวจเยี่ยมการดำเนินงานประตูระบายน้ำ ราชประชานุเคราะห์ 2 และประตูระบายน้ำหัววัง กม.8+015 โอกาสนี้ได้ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน และปลาบ้า จำนวน 200,000 ตัว

สำหรับโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยราษฎรในพื้นที่จังหวัดชุมพร เมื่อครั้งเกิดอุทกภัยหนักเนื่องจากพายุโซนร้อนซีต้า เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2540 และทรงทราบถึงภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชาวชุมพรในอนาคตจึงได้พระราชทานพระราชดำริให้เร่งรัดขุดคลองหัววัง – พนังตัก ที่ค้างอยู่ 1,460 เมตร ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน โดยพระราชทานทุนทรัพย์จากมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 18 ล้านบาท เพื่อใช้ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 3 แห่ง ซึ่งกรมชลประทานได้เร่งรัดดำเนินการจนแล้วเสร็จ และสามารถระบายน้ำได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2540 ก่อนพายุลินดาเข้าเพียง 1 วัน ทำให้ชาวชุมพรรอดพ้นจากอุทกภัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา ต่อมาได้พระราชทานพระราชดำริ ความว่า “…ให้หนองใหญ่เป็นแก้มลิงธรรมชาติเพื่อเป็นที่สำหรับรับน้ำจากคลองท่าแซะมาเก็บไว้ก่อนที่จะไหลลงสู่คลองท่าตะเภา และเมื่อมีปริมาณมากก็จะค่อยๆ ระบายลงสู่คลองหัววัง – พนังตัก เพื่อระบายออกสู่ทะเล นอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย…”

และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2541 ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ (แก้มลิง) พร้อมกับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานเพิ่มเติม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงร่วมกันดำเนินงานสนองพระราชดำริตามแผนงานโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามพระราชดำริ ปัจจุบันโครงการฯ สามารถป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในเขตตัวเมืองชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียงลดความเสียหายด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งยังเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรองช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูแล้ง และแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค

นอกจากนี้ ภายในบริเวณพื้นที่โครงการฯ ยังเป็นที่ตั้งของ “ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ” โครงการชลประทานชุมพร ชลประทานที่14 เพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการบริหารจัดการน้ำ รวมทั้งเป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง อีกด้วย

0%
Comments
Loading...