สมเด็จพระเทพฯโปรดเกล้าฯให้นายวิเวียน เข้าเฝ้า

1,013

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท

ถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเอมเพรส ภายในพิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย สาธารณรัฐสิงคโปร์

0%
Comments
Loading...