สมเด็จพระเทพฯทรงติดตามการดำเนินงานจ.เชียงใหม่

1,128

26 มกราคม 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ละงอง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ ที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล เน้นการศึกษาด้านวิชาการควบคู่กับการฝึกอาชีพ ที่ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในครัวเรือนได้

เวลา 12.28 น. ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ที่กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านแม่มุใน ตำบลนาจร อำเภอแม่แจ่ม ทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่มุใน ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนตั้งขึ้น เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการจัดสถานศึกษาให้เยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่มีโรงเรียนได้มีโอกาสทางการศึกษา โดยเริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 ปัจจุบัน มีนักเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงจากหย่อมบ้านแม่มุใน, เผ่าม้งจากหย่อมบ้านห้วยเย็น และเผ่าปะโอจากหย่อมบ้านข้าวลีบ จำนวน 36 คน มีครู ตชด. 3 นาย สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคน ช่วยสอน ช่วยดูแลเด็ก และถ่ายทอดความรู้ โดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขและการเกษตร ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนที่มีอยู่เดิม

เวลา 14.49 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ขอ ตำบลแม่จาร อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เข้าไปดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนบ้านแม่ขอ ตามพระราชกระแสรับสั่ง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล โดยเปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง รวม 24 คน

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นอกจากจะทำให้กิจกรรมต่าง ๆ เกิดความต่อเนื่อง ได้ทราบถึงสภาพปัญหา และร่วมกันคิดแก้ไขได้ตรงจุดแล้ว ยังเป็นการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องประจำอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ให้มีพลัง มีแรงใจ ร่วมมือกันสนองงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

0%
Comments
Loading...