ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ เสด็จเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ

1,118

27 มกราคม 2561

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้ธีมงาน “ร่วมกันก้าวไป เกษตรไทย 4.0” เพื่อเผยแพร่ผลงานที่ด้านการพัฒนาการเกษตร ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย รวมทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาครัฐและเอกชนให้แก่เกษตรกร ประชาชน นักเรียน นิสิตและนักศึกษาได้นำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภาพจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

0%
Comments
Loading...