สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเปิดนิทรรศการ”พุทธศิลป์ฯในรอบ ๑๑๑ ปี”

1,003

๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังสำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ทรงเปิดนิทรรศการ “พุทธศิลป์ และศิลปกรรมแขนงต่างๆ ในรอบ ๑๑๑ ปี ธนาคารไทยพาณิชย์” ซึ่งธนาคารจัดขึ้นเพื่อสืบทอดองค์ความรู้ทางศิลปกรรมของชาติโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนา

0%
Comments
Loading...