สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ”

1,112

30 มกราคม 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ประจำปี 2561

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

0%
Comments
Loading...