โปรดเกล้าฯให้องคมนตรี ตรวจเยี่ยมยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นมรภ.ลำปาง

787

1 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยและให้ความสำคัญในการยกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และพระราชทานพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อยกระดับการศึกษาให้ตรงความต้องการกับสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาคและท้องถิ่น

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี (2560-2579)

0%
Comments
Loading...