ประยุทธ์ปลื้มชาวตะวันออกพร้อมร่วมขับเคลื่อนประเทศ

827

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดจันทบุรีโดยได้กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดูแลอำนวยความสะดวกสำหรับสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ในครั้งนี้ ซึ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ ทำให้มีความสุขเนื่องจากได้รับทราบว่าประชาชนในพื้นที่มีความพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไปข้างหน้าพร้อมกับรัฐบาล ซึ่งถือเป็นกำลังใจในการทำงานของรัฐบาลและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง สิ่งสำคัญคือภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง ซึ่งใน 8 จังหวัดของภาคตะวันออกนั้น มี 3 จังหวัดเป็นพื้นที่ EEC ซึ่งต้องหาวิธีการและแนวทางในการที่จะเชื่อมโยงพื้นที่ EEC ดังกล่าวกับ 5 จังหวัดที่เหลือในพื้นที่ตะวันออกให้ได้ โดยการสร้างโครงข่ายคมนาคม การขนส่งหรือการเดินทางเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบทั้งทางรถไฟ น้ำ และทางบก ซึ่งเมื่อวานได้มีการประชุมหารือร่วมกับภาคเอกชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและรัฐบาลพร้อมรับไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระหว่างกล่าวชี้แจงการดำเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับภาคตะวันออกที่ มหาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวย้ำว่า สิ่งสำคัญคือจะทำอย่างไร ที่จะให้พื้นที่ EEC เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยการนำรายได้จากการเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศรองรับการเติบโตของประเทศในอนาคต 50 ปีข้างหน้า ซึ่งหากสามารถดำเนินการได้ในขณะนี้ก็จะทำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกันต้องมุ่งพัฒนารายได้ของประชาชนในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด รวมถึงการดูแลอำนวยความสะดวกของผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการมีมาตรการดูแลประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันจะมีการดูแลผ่านการจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่ตามงานและภารกิจประจำ (function) ของแต่ละกระทรวง และงบประมาณบูรณาการที่แต่ละกระทรวงต้องทำงานร่วมกัน เชื่อมโยงงบประมาณทั้ง 6 ภาค ซึ่งครอบคลุมไปถึงกลุ่มจังหวัด ตลอดจนการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายกลางปี ซึ่งดำเนินการการบริหารจัดการงบประมาณดังกล่าวของรัฐบาลก็เพื่อให้งบประมาณลงไปในพื้นที่โดยตรงเกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมที่เป็นการเพิ่มมูลค่าในพื้นได้อย่างแท้จริง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาพบประชาชนระหว่างเดินทางไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดจันทบุรี

ขณะที่จังหวัดตราดมีศักยภาพในด้านของการท่องเที่ยวและการให้ความสำคัญกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะป่าชายเลน ชายทะเล และการท่องเที่ยว เช่น ที่เกาะช้าง ซึ่งมีหลายโครงการที่พื้นที่ได้เสนอขอรับการสนับสนุนขึ้นมา ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารู้สึกยินดีที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวเป็นจำนวนมากและต่างรู้สึกประทับใจมีความสุขที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนสมควรภาคภูมิใจ เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทย สิ่งสำคัญที่สุดคือประชาชนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องช่วยกันดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ รวมทั้งดูแลรักษาความสะอาดทุกพื้นที่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม โดยเฉพาะห้องสุขาต่าง ๆ ต้องดูแลให้สะอาดอยู่เสมอซึ่งจะเป็นการดูแลในเรื่องสาธารณสุข

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับประชาชนที่จังหวัดจันทบุรี

พร้อมเสนอแนะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวป่าชายเลน ว่า ควรพิจารณาให้มีการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ระหว่างการนั่งเรือเที่ยวชมป่าชายเลนพร้อมกันด้วย เพื่อให้การท่องเที่ยวน่าสนใจกระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น รวมทั้งเชื่อมโยงกิจกรรมผ่านวิถีชุมชนและการดำเนินชีวิตของคนในพื้นที่ โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ชุมชนในพื้นที่จะได้รับเป็นสำคัญ

0%
Comments
Loading...