ทรงประถ้วยรางวัลแข่งขันจักรยาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา”

1,232

11 กุมภาพันธ์ 2561

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันจักรยานโครงการ”รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา”

ชมรมจักรยาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จัดการแข่งขันขึ้นโดยใช้พื้นที่บริเวณโครงการซแรย์ อทิตยา และพื้นที่โดยรอบตำบลเทนมีย์ อำเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสนใจการออกกำลังกาย และการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะเดินทางมากขึ้น

เพื่อเป็นการศึกษาแหล่งเรียนรู้การเกษตรภายในโครงการซแรย์ อทิตยา นอกเหนือจากการแข่งขันจักรยานผู้ร่วมการแข่งขันได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในโรงเรียนบ้านโคกปราสาท ซึ่งโดยรอบโครงการซแรย์ อทิตยา จะเป็นพื้นที่สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีการเกษตร ซึ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โอกาสนี้ผู้นำชุมชนได้น้อมเกล้าฯ ถวายปุ๋ยคอกที่ประชาชนนำมาเข้าร่วมโครงการธนาคารปุ๋ยกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อทรงนำไปใช้ในโครงการเกษตรอทิตยาทร

0%
Comments
Loading...