มงคลสมัย ๑ ปี พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

955

วันจันทร์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงทรงสักการะพระสรีรางคารและอังคารอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธทุกพระองค์และทุกรูป แล้วเสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัครศาสนูปถัมภก อีกทั้งถวายเป็นพระกุศลและอุทิศเป็นกุศลสนองพระเดชพระคุณพระบูรพการีและพระบูรพาจารย์

0%
Comments
Loading...