สมเด็จพระเทพ เสด็จทอดพระเนตรโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์

1,028

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรงานส่งเสริมและขยายผลของโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย ณ มณฑลทหารบกที่ 37 (ค่ายเม็งรายมหาราช) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยกิจกรรมที่ศูนย์ฯ ได้เข้าไปให้การสนับสนุนและส่งเสริมคือเมล็ดพันธ์ุพืชผักพระราชทาน การเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล การเลี้ยงหมูป่าและหมูเหมยซาน

0%
Comments
Loading...