สมเด็จพระเทพเสด็จโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

887

วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนและการดำเนินงาน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๔๖ บ้านนาโต่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

 

0%
Comments
Loading...