องคมนตรี ติดตามงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

962

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาด้านแหล่งน้ำและเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการฝายห้วยจันลัน2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองมะแซว ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ และโครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านนาเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะบำบัดทุกข์ช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน และพระราชปณิธาณในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมชนกนาถพระราชทานไว้ให้บังเกิดความต่อเนื่องและสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎร์

0%
Comments
Loading...