สมเด็จพระสังฆราชทรงให้ผู้บัญชาการทหารบกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะเฝ้า

852

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ผู้บัญชาการทหารบกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะ เฝ้าถวายสักการะ พร้อมคณะนายทหารไทย

สมเด็จพระสังฆราชทรงให้ผู้บัญชาการทหารบกสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะเฝ้า

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระปฏิสันถารด้วยคณะนายทหารเมียนมาถึงสัมพันธไมตรีอันดีงามระหว่างสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากับราชอาณาจักรไทย พร้อมประทานพรและทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ประทาน

0%
Comments
Loading...