โปรดเกล้าฯองคมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล รพ.สมเด็จพระยุพราช

1,090

16 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ เพื่อให้เกิดการพัฒนาครบทุกด้าน ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในชนบทได้รับบริการที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะของโรงพยาบาลบ้านดุง ขึ้นเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เมื่อปี 2520 และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลฯ ในปี 2522 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลฯ ในปี 2530 และ 2537

ตรวจเยี่ยม โครงการตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี

ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 150 เตียง มีแพทย์เฉพาะทาง 3 สาขาหลัก ได้แก่ กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ และแพทย์ออร์โธปิดิกส์

0%
Comments
Loading...