สมเด็จพระเทพ เสด็จมูลนิธิชัยพัฒนา

702

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย

โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน

 

0%
Comments
Loading...