ประกาศสำนักพระราชวัง ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย

631

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 20 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทรงปรึกษาหารือทบทวนผลงานของปี 2560 รวมทั้งจัดทำแผนการดำเนินงานของปี 2561 ถึงปี 2564 ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงนิวเดลี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 315 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 เวลา 20.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 324 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561 เวลา 16.40 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
19 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2561

0%
Comments
Loading...