สมเด็จพระเทพ เสด็จทรงติดตามโครงการด้วยรักและห่วงใย

708

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการด้วยรักและห่วงใย โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 โรงเรียนบ้านเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ที่จังหวัดอุดรธานี

โดยน้อมนำโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชน เน้นการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้ความสำคัญในการดูแลและปรับปรุงบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น

เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ อำเภอวังสามหมอ ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ปี 2489

นักเรียนสามารถปลูกผักตามฤดูกาล ปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ เพาะเห็ดนางฟ้า เลี้ยงปลาในบ่อดิน เลี้ยงไก่ไข่ และเป็ดพันธ์ไข่ ประสบผลสำเร็จดี ผลผลิตที่ได้นำไปประกอบอาหารกลางวันโครงการอาหารกลางวัน เพียงพอบริโภคตลอดภาคการศึกษา นักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นประจำทุกวัน และนำผลผลิตมาแปรรูปอาหาร อาทิ ทำไข่เค็ม ปลาหย๋อง ปลาส้ม เพื่อจำหน่ายในสหกรณ์โรงเรียนด้วย

0%
Comments
Loading...