สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทรงเป็นประธานการประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

1,129
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมสำนักพระราชวัง 1 สำนักพระราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ครั้งที่ 1/2561
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ จนเป็นสถานศึกษาพอเพียง มีกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่ลานวัด ลานวัง ให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยได้สนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้นได้เรียนรู้สืบทอดภูมิปัญญาไทย เช่น งานหัตถกรรมและงานประดิษฐ์ โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมจัดทำเครื่องสดประดับพระจิตกาธานในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง รายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย และพิจารณาการวางแผนอัตรากำลังบุคลากร ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2525 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 897 คน
0%
Comments
Loading...