องคมนตรี เยี่ยมชมโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ

420

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

พลเอก ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เยี่ยมชมแบบจำลองโมเดลการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริของสำนักงาน กปร.

ภายในงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. นางสาววัชรี วัฒนไกร ที่ปรึกษาฯ และนางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาฯ ต้อนรับและบรรยายถึงการจัดทำโมเดลจำลองการบริหารจัดการน้ำฯ 

0%
Comments
Loading...