องคมนตรี ติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

436

วันที่ 1 มีนาคม 2561

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เชิญถุงพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน ต. ห้วยชมพู อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย จำนวน 93 ถุง 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย จำนวน 88 ถุง พร้อมกับติดตามผลการดำเนินงาน และพบปะเยี่ยมราษฎรรับทราบความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่ ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดงานพัฒนาโครงการต่างๆ ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระราชทานโครงการเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับราษฎรต่อไป

0%
Comments
Loading...