ดอนร่วมประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ

1,041

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council – HRC) สมัยที่ ๓๗ ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา

นายดอน ปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขณะกล่าวแถลงในการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม HRC สมัยที่ ๓๗ เกี่ยวกับพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของไทยและการทำงานของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งการครบรอบ ๗๐ ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ในด้านการดำเนินการของไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ย้ำความมุ่งมั่นในการอนุวัติวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้แจ้งพัฒนาการเชิงบวกของไทย โดยเฉพาะการประกาศวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และการริเริ่มมาตรการทางสังคมและการปฏิรูปกฎหมายต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขปัญหาบุคคลไร้รัฐ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการทำงานของกลไกด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การเสริมสร้างความตระหนักรู้ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เด็กและเยาวชน โดยเริ่มจากในครอบครัว การใช้สิทธิเสรีภาพที่ไม่ละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ของผู้อื่นเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม

นายดอน ปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมหารือกับนายฟิลิปโป แกรนด์ดี้ ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมฯ พบหารือกับนาย Filippo Grandi ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือเกี่ยวกับสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานทั้งในไทยและภูมิภาค โดยได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในรัฐยะไข่และความร่วมมือในการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบเมียนมาที่อาศัยอยู่ในไทย ทั้งนี้ ข้าหลวงใหญ่ฯ แสดงความชื่นชมไทยในการขจัดความไร้รัฐและขอให้ไทยคงการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ผู้แสวงหาที่พักพิง นอกจากนี้ รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามและผลักดันความร่วมมือกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติในประเด็นต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของไทยในมิตินี้ต่อไป

การเข้าร่วมประชุม HRC สมัยที่ ๓๗ เป็นโอกาสที่สำคัญของไทยในการยืนยันความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและทำงานร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งแจ้งพัฒนาการเชิงบวกของไทยและร่วมฉลองการครบรอบ ๗๐ ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน ๔๘ ประเทศแรกที่ร่วมรับรองปฏิญญาดังกล่าว

0%
Comments
Loading...