สมเด็จพระเทพเสด็จฯเปิดงาน Bangkok Chefs Charity 2018

493

4 มีนาคม 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียลเต็ล ทรงเปิดงาน Bangkok Chefs Charity 2018

เพื่อระดมทุนนำรายได้ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เป็นผลผลิตจากโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน และโครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดเชียงราย 

0%
Comments
Loading...