บิ๊กตู่อ้อนเด็ก ลุงทำเพื่อชาติและทุกๆคน

543

5 มีนาคม 2561

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูม้า แพปลา ชุมชนแหลมผักเบี้ย ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 

นายกฯ และคณะนั่งรถราง เยี่ยมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียชุมชนบนพื้นฐานหลักการธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ตามแนวพระราชดำริ

พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของโครงการฯ เช่น เทคโนโลยีการกำจัดขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย การใช้พืชบำบัดน้ำเสีย การวิจัยด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ การวิจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา

นายกฯ ชื่นชมผลการดำเนินงานที่สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยรอบ ทั้งวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และกลุ่มผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งผลประโยชน์หลักที่ชุมชนได้รับ คือ น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดยังคงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและสัตว์ ทำให้ป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์

ซึ่งได้สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบโครงการฯ อย่างยั่งยืน และย้ำให้ทุกคนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงพระราชดำริอื่น ๆ ของพระองค์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุขของตนเองและครอบครัว

ก่อนเดินทางออกจากโครงการฯ นายกฯ ได้ร่วมถ่ายภาพกับนักเรียนโรงเรียนวัดสมุทรโคดมที่มารอพบ พร้อมกล่าวกับน้องๆ ว่า “ลุงทำเพื่อหนู ๆ เพื่อประเทศชาติ และพวกเราทุกคน”

 

 

0%
Comments
Loading...